FA/EN

سیستم های تهویه پارکینگ

در پارکینگ های بسته امکان تخلیه هوا بصورت طبیعی وجود ندارد و بایستی تامین هوای تازه ، خروج هوای آلوده و دود در هنگام حریق بصورت مکانیکی انجام شود .به صورت عمده محیط پارکینگ ها به کمک دو روش کلی تهویه می شوند:

1-تهویه به صورت کانال کشی

2-تهویه با استفاده از جت فن ها

در تهویه آلاینده فضاهای بزرگ مانند پارکینگ های اتومبیل, تهویه با استفاده از جت فن ها نسبت به سیستم های سنتی کانال کشی ترجیح داده می شوند. نصب و راه اندازی سریع تر و آسان تر ، فضای اشغالی کم تر، مصرف انرژی کم تر ، کنترل هوشمند فن ها ، جت فن ها و دمپر های موتوری ، عملکرد بهتر در کنترل دود هنگام حریق، تولید صدای کم تر و در نتیجه آلودگی صوتی کم تر، حذف گوشه های تهویه نشده (Dead corner) از مزایای استفاده از جت فن ها به جای سیستم کانال کشی می باشند.
ثبت نظر