FA/EN

اگزاست فن پارکینگ F300

طراحی اگزاست فن ها


اگزاست فن ها باید به گونه ای طراحی شوند که در هر قسمت ( هر شفت) حداقل دو فن موجود باشد به گونه ای که درصورت از کار افتادن یکی از فن ها ظرفیت فن های باقیمانده، از 50 % ظرفیت مورد نیاز کمتر نشود. ضمنا نحوه برق رسانی و راه اندازی این سامانه ها باید به گونه ای باشد که خرابی یا از کارافتادگی یکی از فن ها، روی عمکرد سایر فن ها تاثیری نداشته باشد.

مقالات مرتبط

ثبت نظر