FA/EN

تاخیر در راه اندازی جت فن F300بر اساس استاندارد BS7346-7 و ضوابط مقررات آتشنشانی بعد از تغییر وضعیت عادی به وضعیت حریق باید پس از طی مدت زمان تاخیر مناسب ابتدا فن های اصلی تخلیه (اگزاست فن پارکینگ F300 ) سپس فن های اصلی هوای جبرانی و سپس تعداد لازم از جت فن های سقفی که برای هدایت مؤثر دود به نقاط تخلیه مورد نیاز است راه اندازی شود مدت زمان تأخیر باید بر اساس طراحی مسیرهای خروج افراد محاسبه گردد.میزان تأخیر زمانی در راه اندازی جت فن F300 به عوامل ذیل بستگی دارد و باید به تأیید نهاد قانونی مسئول رسیده باشد

1-ابعاد و هندسه پارکینگ

2-تعداد و محل فن های تخلیه و جت فن ها

3-تعداد و نوع متصرفین حاضر در محل

4-تعداد محل خروجی های مناسب

هنگام جانمایی نقاط تخلیه اصلی باید به محل قرارگیری خروج ها و مسیرهای خروج توجه شود جانمایی باید به گونه ای باشد که خروج ها و مسیرهای خروج دچار مخاطره نشود.

مقالات مرتبط

ثبت نظر