FA/EN

طراحی سیسستم تخلیه دود پارکینگ F300


تابلو برق باید بتواند بر اساس ورودی از تشخیص دهنده ها و بر اساس سناریوهای تعریف شده، دستور مناسب برای هشداردهنده ها، دمپرهای ورودی و خروجی و همچنین فن ها ارسال کند.

در طراحی سیستم تخلیه دود ابتدا باید سناریوهای مختلف وضعیت آلاینده ها و حریق تعریف شود. تشخیص اینکه در چه وضعیتی هستیم باید بر اساس پردازش اطلاعات ورودی که از طریق سنسورها قابل دستیابی است انجام شود. با بررسی اطلاعات ورودی در تابلو برق فرمان مناسب به سایر قسمت ها برای مقابله با وضعیت تشخیص داده شده بر اساس سناریوهای تعریف شده، فرستاده می شود.

مثلا با تشخیص حریق در یک طبقه (به عنوان نمونه یک سناریو) ابتدا باید سیستم هشدار فعال شود. کلیه دمپرها به گونه ای قرارگیرند که دود ناشی از حریق از هر طبقه به سایر طبقات انتقال پیدا نکرده و اگزاست فن و ساپلای فن با حداکثر دور، کار خروج دود به بیرون و هوای تازه به داخل را انجام دهند و سیستم جت فن ها پس از تاخیر لازم (برای فرار ساکنین از محل) شروع به کار کنند.

مقالات مرتبط

ثبت نظر